Släktvapnet

Av Per Andersson

För Långarydssläkten antogs 1998 ett heraldiskt släktvapen med följande beskrivning, s k blasonering:

I fält av guld ett blått kors, åtföljt ovan av två röda lejonhuvuden med blå bevä­ring, därest sådan skall komma till användning, och nedan av två röda kvarnhjul

Vapnet är komponerat och formgivet av Per Andersson och anta­get av släktens hu­vud­man – den äldsta ättlingen till stam­fa­dern på den äldsta kän­da fortlevande manslinjen – bergsingenjör Bengt Åhrén, son­sons sonsons sonsons son till läns­mannen. Det heraldiska vapnet får an­­vän­das som släktvapen av alla manliga och kvinnliga agnatiska ättlingar till stamfadern samt som sym­bol för den kognatiska Långarydssläkten av alla efter­kom­man­de till länsmannen.

Släktens kärnområde ryms huvudsakligen inom Hylte kommun, från vars vapen (som Per Andersson också givit upphov till) släkt­vap­net har fått sina tre tink­tur­er guld, rött och blått. Från kommun­vap­net härrör ock­så släktvap­nets kvarnhjul, som symboliserar de för släktens med­lemmar allt viktigare in­dustriel­la näringar­na, allt ifrån vattenkvarnsdrift till mo­dern in­dustri, bl a Hylte bruk som givit namn åt kommunen och dess central­ort Hylte­bruk. In­dust­rins främsta kraft­källa är Nissan, som genomflyter bygden och i både släkt- och kom­munvapnet fått sin symbol i den blå färgen. Kors­et anspelar på församlingen Långaryd, där släkten har sitt ursprung och varefter släkten blivit uppkallad. Sam­tidigt kan korset ses som en sinnebild för en järn­vägs­korsning och därmed anspela på järnvägens betydelse för bygden och släkt­en. De fyra gyllene fälten er­in­rar om dels jordbruket som traktens och släktens hu­vudnäring till långt fram i tiden, dels ortnamnets efterled med betydelsen 'röj­ning', illustrerat med odlade öpp­­­ningar i det an­nars skogsbeklädda landskapet. Långaryds socken tillhör Väst­bo hä­rad i "smålandet" Finnveden. Detta fram­hålls i släktvapnet genom en förkort­ning­ av Smålands landskapsvapen i form av ett rött lejon­huvud i fält av guld. Likt Hylte kommun fördelar sig Långaryds­släktens närmaste utbrednings­område på båda sidor om gränsen mel­lan Småland och Hal­land, vilken sammanfaller med Långaryds västra sockengräns och med den forna riks­gräns­en mellan Sve­rige och Danmark. Sedan 1974 ligger Långaryd och hela den då bildade Hylte kom­­mun i Hal­lands län, efter att dess område tidigare varit fördelat även på Jön­köpings län (däribland Långaryd) och till en mindre del Kro­no­bergs län; dessutom vidtar en mil norrut Västergötland och Västra Götalands län (tidi­ga­re Älvsborgs län). Så­­lun­­da kan korset också tolkas som ett gräns­tecken och därmed en symbol för den svensk-danska gräns­bygd­en. Förekomsten av två le­jon­huvuden minner om dels Småland och Halland, dels Sverige och Danmark, som alla har lejon i sitt res­pektive vapen. Förutom Smålands vapentinkturer finns i släktvapnet blått från Hal­lands vapen samt det svenska riksvapnets blått och guld och det danskas guld, blått och rött. Ett blått kors i gult fält är Göta­lands flagga och anger i släkt­vap­net att själva Långaryd emellertid alltid varit en del av denna svenska lands­del. Lejonet är en sym­bol för den svenska stats­makten, och släktens stam­fader var som länsman lokal repre­sen­tant för statens regionala företrädare, Kungl Maj:ts befallnings­ha­van­de och länsförvalt­ning i Jönköping. Guld och rött kan vi­dare ses häm­tade från fursteätten Oldenburg, som under längre tid än någon an­nan regerat över Hylte­området – på Dan­marks tron sedan 1448 och alltjämt samt på Sveriges un­der Kalmarunionen till och med Kris­tian II och därtill åren 1751–1818. Samma tink­turer återfinns även i stamvapnet för furstehuset Liechten­stein, vari ingår med­lemmar av Långarydssläkten. Så är även fallet med vapnet för släkten Jehander, till vilken hörde järnvägskungen Carl Jehander och hans brö­der, som med sina järnvägsbyggnader präglat bygden och släkt­en mer än de flesta enskilda släktmedlemmar; med detta släktvapen har Långarydssläktens va­pen också kors­et gemensamt som do­minerande motiv. De gyllene fälten anspelar även på huvud­man­nagrenens släktnamn, Åhrén, som kan härledas till ortnamnet Åkers­hult i Långaryd och samtidigt har likhet med släktnamnet Florén som antogs av stamfaderns bröder.

Upphovsrätt/Copyright © 2004-2006 Per Andersson

Källa: www.langarydsslakten.se