Släktföreningar

Av Per Andersson

Släktföreningen Jehander

En gren av Långarydssläkten utgörs av släkten Jehander. Dess medlemmar härstammar från fru Gunilla Be­nedictidotter Jehander (1810–1892). Hon tillhörde den agnatiska släkt med ursprung i Lång­aryd, vars medlemmar på olika grenar skriver sig med släkt­namn­en Jehander, Wennberg, Lejon­berg, Tillander, Thelander, Bäckman, Åqvist, Strömberg respektive Linnér och vil­ken även benämns Ambiörnssläkten och Kråkåsraden (släkten redovisad i Svenska släktkalendern 1982 och 1989). Till samma släkt hörde Gunilla Jehanders and­re make Anders Ambiörnsson (1813–1860), lik­som deras dot­ter Brita Lisa (Elise) Jehanders (1847–1940) make Johan An­ders Wennberg (1852–1927).

Den agnatiska släkten kan ledas tillbaka till 1600-talet. En son till den äldste med säkerhet kände stam­fa­dern Måns Jönsson i Långaryd var hem­mansägaren där Lars Månsson (1686–1766). Dennes son Ambiörn Larsson d ä (1726–1786), rusthållare och hemmansä­gare på släktgården Kråkås i Långaryd, hade fem sö­ner med sin hustru Anna Regina Persdotter (1731–1779), som var dotterdotter till Långarydssläktens stamfader länsman Anders Jönsson (1662–1716): Lars (1755–1834), Benedictus (1758–1838), An­ders (1765–1834), Lars Magnus (1769–1835) och Pet­er (1773–1859) Ambiörnssöner, alla hemmansä­gare i Långaryd. Benedictus Ambiörnsson var Gunil­la Jehanders fader. Efter tre av de fem bröderna fort­le­ver ättlingar på manssidan, medan Peter enbart hade döttrar och Anders var barnlös men hade en fos­ter­dotter, med vilken Benedictus äldste son Anders Benedictison (1794–1880) blev gift. I detta äktenskap föddes Christian Andersson (1822–1908), som blev fader till Gunilla Jehanders svärson Johan Anders Wenn­berg. Lars Ambiörnssons son var rusthållaren och hemmansägaren i Långaryd Ambiörn Larsson d y (1788–1858), svärfader till Gunilla.

Både Gunilla Jehanders fader och hennes moder Ing­­e­gerd Bengtsdotter (1786–1853) – liksom Gunil­las and­re make, den nämnde svärsonen och sonen Carl Jehanders (1833–1911) båda hustrur – var med­lem­mar av Långarydssläkten.

Gunilla Jehanders förste make, hemmansägaren och järnhandlaren Sven Svensson (1804–1838), till­hör­de en släkt som vid åtskilliga tillfällen ingått äk­ten­skapsallianser med Gunillas blodsfränder. Genom sin farmor Ulrica Leijonflycht (1737–1803) var han ätt­ling i tionde led till kung Gus­tav av Vasaätten.

Släktnamnet Jehander anlades på 1850- och 1860-talen av Gu­nilla Benedictidotter och hennes barn i så­väl första som andra äktenskapet; namnet antogs först av den äldste sonen Carl Jehander, den s k Järnvägs­kung­en. Namnbärare fortle­ver nu endast bland de­scen­denterna i Gunillas senare gif­te, av vilka man­­liga ag­nat­er ej längre finns efter andra barn än son­en Sven Je­hander (1843–1915). Släktnamnet för­e­­kommer dess­utom alltjämt i firman Jehanders Grus AB, som grundades Järnvägskungen och hans näst yngste bror Malcolm Jehander (1852–1914) samt senare leddes av den sistnämndes son Hil­ding Je­hander (1882–1948).

Under åren 1851–1853 levde samtidigt fem ge­ne­ra­tioner i rakt nedstigande led med Jehander­ätt­ling­­­ar­n­as stammoder som dotterdotter och mormo­der: 1) Bengt Jönsson (1764–1855), 2) Ingegerd Bengt­s­dot­ter (1786–1853), 3) Gunilla Benedictidot­ter Jehan­der (1810–1892), 4) Susanna Nordlander f Jehander (1831–1871) och 5) August Nordl­an­der (1851–1910).

Gunilla Jehanders efterkommande omfattar hittills sex generationer, varav fyra med nu le­van­de släkt­med­­lemmar. Det sammantagna antalet ätt­ling­ar är drygt 300, varav ett 70-tal har avlidit. Högst ålder, när­­­mare 103 år, har upp­nåtts av stammoderns son­dot­ter Hilda Werner f Jehan­der (1885–1988).

Allt sedan stammodern själv är de flesta Jehan­der­ätt­lingarna bosatta i Stock­holms­området. Övriga finns framför allt sprid­da på olika orter i södra Sve­rige men även i Norge, Dan­mark, Tyskland, Storbri­tan­nien, Bel­gien, Frankrike, Schweiz, Spanien, USA, Ca­nada, Cu­ba och Singapore.

I samband med släktmöte på Hörle slott den 13 maj 1984 stif­ta­des på initiativ av Gunilla Jehanders barnbarns barn­barn Per Andersson (f 1961) Släktföreningen Je­han­­der. Den står öppen för alla ättlingar till Gunilla Jehander. Medlemskap erhålls genom betalning av års­avgift eller avgift för ständigt medlemskap. Ordinarie släktmöte hålls vart femte år. Styrelsen utger Meddelanden från Släktföreningen Je­han­der, som bl a innehåller uppdatering av släkt­matri­kelns uppgifter.

Vart femte år hålls enligt släktföreningens stadgar ordinarie släktmöte. Då ges vi efterkommande till den gemensamma anmodern tillfälle att återse varandra och någon plats där förfäderna verkat.

Hittills har sex släktmöten ägt rum. Första gången återförenades ättlingarna 1984 i Fryele kyrka och på Järnvägskungen Carl Jehanders Hörle slott vid Värnamo, varvid släktföreningen bildades. 1989 års släktmöte hölls i Stockholm med mötesförhandlingar i Rikssalen på Kungl Slottet och högmässa i Slottskyrkan. Då besågs också Sven Jehanders byggnadsverk vid Riksdagshuset och Operan, den av Carl Jehander uppförda, ägda och bebodda fastigheten Kammakargatan 12 (där också Gunilla Jehander hade en våning), Inez Werners f Jehander bostad på Strandvägen 9, en av Hilding Jehanders sandpråmar "Jehander III" (ombyggd till Erik Lallerstedts fiskrestaurang), Sven Jehanders Villa Fjeldstuen vid Djurgårdsbrunnsviken samt den av Carl Jehander byggda Galärvarvsdockan med förhandsvisning av det däri slutligen inseglade Vasaskeppet (museet invigdes året därpå). 1991 var Jehanderättlingarna inbjudna att delta i världens största släktmöte i Långaryd, som samlade 2510 efterkommande till Gunilla Jehanders farmors morfar. Därefter besöktes några gårdar som under längre tid varit i släktens ägo. Den ort som efter Långaryd och Stockholm har mest anknytning till Jehanderättlingarna är Mjölby. Till denna har fem av släktens sex grenar särskilda band. Därför anordnades där 1994 års släktmöte, med bl a högmässa i Mjölby kyrka, besök i den med Jehandrarna flerfaldigt befryndade gods- och kvarnägarsläkten Salomonssons manbyggnad och på dess ägandes ö i Svartån, där Mjölby hembygdsgård är naturskönt belägen. Under en efterföljande rundtur bland historiska begivenheter i trakten var Malcolm Jehanders Lundby storgård en av anhalterna. 1999 års ordinarie släktmöte var samordnat med avtäckningen av en minnessten över Långarydssläktens stamfader på Långaryds kyrkogård. Det sjätte släktmötet hölls 2004 i Helsingborg, dit var och en av släktens sex grenar har någon anknytning. Bland annat har Carl Jehander haft en nyckelroll i stadens expansion genom sina hamn- och järnvägsbyggnader där.

Ordförande alltsedan släktföreningens bildande är Per Andersson.

 

Släktföreningen Quarn

Släkten Quarn har sitt särnamn från soldaten vid Jönköpings regemente och se­der­mera gratialisten vid Vadstena krigsmanshus Mag­­nus Quarn (1764–1833) i Kvarnarps soldattorp i Linderås socken av Jönköpings län, nu Tranås kommun. Hans far var Olof Hansson (1730–), farfar Hans Olofsson (1693–1769) och farfars far Olof Hansson (omkring 1656–1728), alla i grannsocknen Säby. Magnus Quarn hade en son, kvarnföreståndaren Anders Magnusson (1796–1856) i Kvarnarp, som blev far till Anders Au­gust Andersson (1825–1906) var ägare till Kvarnarps gård, belägen vid sjön Noen.

För de efterkommande till denne och hans hustru Hedda Christina av Grännasläkten Lago har Släktföreningen Quarn tillkommit på initiativ av deras barnbarns barnbarn Per Andersson (f 1961).

Föreningen bildades vid ett släktmöte i bl a Kvarnarp med deltagare från släktens samt­liga sju fortlevande svenska grenar den 21 au­gusti 1983, på dagen 100 år efter att Hedda Christinas och Anders Au­gusts äldsta barn Carl August Anderssons (1852–1924) äldsta barn Carl W An­ders­son (1883–1950) föd­des i Kvarnarp; sistnämnda far och son var båda hemmansägare och kommunalmän i Hogstad på Östgötaslätten. Sonen, som också var kyrkvärd, tillhörde som Mag­nus Quarns sonsons sonson den femte och sis­ta gene­ra­tionen av släkten Quarn i Kvarnarp, dit släkten kom 1791. Hans syster Elsa g Wennberg (1891–1972) var ingift i Långarydssläkten, som alltså alla hennes efterkommande tillhör.

Släktföreningen skall enligt stadgarna samlas till ordinarie släktmöte vart femte år. Följande släktmöten har hållits: 21 au­gusti 1983 i Säby, Lin­der­ås och Gränna, 19 maj 1985 på Östgötaslätten i Hov, Hogstad, Högby, Normlösa, Kaga och Linköping (extra släktmöte), 15 maj 1988 i Ekeby, Säby och Sommen, 23 maj 1993 i Vadstena, 29 augusti 1998 i Linderås, Röttle och Västanå samt 7 september 2003 i Asby, Norra Vi och Österbymo.

Ordförande alltsedan släktföreningens bildande är Per Andersson.

Upphovsrätt/Copyright © 2004 Per Andersson

Källa: www.langarydsslakten.se